Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź uspakaja w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r.

dołącz do rejon media

Kochani, w tematyce projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych, uprzejmie wyjaśniam:
Podstawę Rozporządzenia stanowi art. 10. ust. 2 ustawy zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który dotyczy pracowników.

Co mówi art. 10 ust. 2 [Odsunięcie pracownika od pracy w związku z chorobą zakaźną], cyt.:
„2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku wystąpienia których lub podejrzenia wystąpienia przeprowadza się obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne”.
Jak już widzimy na pierwszy rzut oka, rozporządzenie mówi wyłącznie o pracownikach, którzy mają kontakt z:
– żywnością,
– wodą,
– mlekiem,
– podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
– podmiotach świadczących usługi opiekuńcze w rozumieniu przepisów o pomocy
społecznej, w tym w domach pomocy społecznej,
– podmiotach prowadzących działalność opiekuńczą, wychowawczą, oświatową,
wypoczynkową i rekreacyjną dla dzieci i młodzieży.
Zgodnie z ust. O chorobach zakaźnych art. 6 ust. 2 oraz z treści samego Rozporządzenia można wyczytać, iż art. 6 [Obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne]

Ust. 2.
Na obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne, określone na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2, kieruje:
1) podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną;
2) noworodki, niemowlęta i kobiety w ciąży, podejrzane o zakażenie lub chorobę zakaźną mogącą się szerzyć z matki na płód lub dziecko;
3) nosicieli, ozdrowieńców oraz osoby, które były narażone na zakażenie przez styczność z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym;
– właściwy dla ich miejsca pobytu państwowy powiatowy inspektor sanitarny;
4) uczniów, studentów i doktorantów kształcących się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby
– kierujący szkołą albo rektor uczelni lub osoba przez nich upoważniona;
5) osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, nieposiadające aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby
– pracodawca albo zlecający wykonanie prac.

rejon powiadomienia

Podstawę Rozporządzenia stanowi Art. 10. Ust. 2 [Odsunięcie pracownika od pracy w związku z chorobą zakaźną]
2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku wystąpienia których lub podejrzenia wystąpienia przeprowadza się obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne,
Z uwagi na poważne niepokoje w naszych szeregach, pozwolę sobie również przytoczyć kiedy zgodnie z omawianą ustawą można zastosować środki przymusu bezpośredniego:
Zgodnie z Art. 36 ust. 1 [Zastosowanie środków przymusu bezpośredniego] Ustawy o przeciwdziałaniu chorobom zakaźnym wersja od: 17 listopada 2021 r. do: 8 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2069), cyt.:
„1. Wobec osoby, która nie poddaje się OBOWIĄZKOWI szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji obowiązkowej hospitalizacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNĄ I WYSOCE ZAKAŹNĄ, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków”.
Próby takich działań w sposób oczywisty wyczerpywałyby znamiona czynów zabronionych w jakiejkolwiek byłyby formie: nakłaniania, przymuszania, podstępu, wprowadzania w błąd czy też wszelkich form przymusu i mogłyby wiązać się z konsekwencjami na gruncie: art. 192 kk, art. 156 kk, art. 157 kk, art. 157a kk, 160 kk, 191 kk, art. 444 § 1 i 2 kc w zw. z art. 445 § 1 kc oraz art. 58 ust. O zawodzie lekarza i zawodzie dentysty, z przyczyn wskazanych w podsumowaniu.

No to teraz podsumowanie w języku polskim:
1. W Rozporządzeniu nie ma ani słowa o kwarantannie, izolacji i środkach przymusu bezpośredniego, a o których od kilku dni grzmi internet,
2. W § 3 Rozporządzenia oczywiście przemycono celebrytę i małpę ale to jest bez znaczenia, bo nadal ani jednej ani drugiej nie ma w załączniku nr 2 do ust. O chorobach zakaźnych i ten zapis jest nieskuteczny nawet w stosunku do pracowników,
3. Do małpy i celebryty STOSUJE się ustawę, co nie jest jednoznaczne ze znalezieniem się na liście chorób zakaźnych (zał. 2 do ustawy o chorobach zakaźnych),
4. Rozporządzenie dotyczy wyłącznie pracowników, którzy mają styczność z wodą, żywnością, leczeniem lub opieką,
5. Na badanie mogą skierować WYŁĄCZNIE: państwowy powiatowy inspektor sanitarny, kierujący szkołą albo rektor uczelni lub osoba przez nich upoważniona, pracodawca albo zlecający wykonanie prac, NIE MA tu wskazanych lekarzy.
6. Środki przymusu bezpośredniego znajdą zastosowanie wyłącznie do chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, więc do naszych dwóch gwiazd zastosowania NIE MAJĄ,
7. Panika jest nieuzasadniona, a wręcz nie wskazana, bo to taki sam bubel prawny jak każdy inny gniot z okresu ostatnich dwóch lat,
8. Odpowiadając na częste pytanie czy wysyłać pismo nr: 31 odpowiadam: TAK, bo to jest Wasz głos i zarządcy muszą go usłyszeć, ten absurd musi się skończyć.

Wszystkiego dobrego 😊

Źródło – profil Facebook

Inne artykuły

Odpowiedzi